ASP - מתקן מיצוק אוטומאטי לבוצות ויחידת טיפול בשפכים עצמאית

א. מפרט כללי

ב. תאור מוצר

מתקן מיצוק בוצות אוניברסאלי, קומפקטי ומורכב מראש.

המוצר מורכב מ 5 מערכות משנה:

א. מעמד

מעמד מיוצר מנירוסטה 304 כבסיס למתקן, מאפשר הצבת מיכל פינוי בוצה יבשה מתחתיו.

ב. תא מיצוק בוצה הכולל

ממבראנת גומי פניאומאטית

מגרד בוצה

התקן ניקוי בלחץ

פתח פריקת בוצה נע

ג. רכיבי תהליך

משאבת הזנה

משאבת מינון

פלוקלטור מכאני

צנרת

מגופים

סנסורים

ד. רכיבי פניאומאטיקה

בוכנות אויר

שסתומים

ה. חשמל ובקרה

בקר PLC

מפסקי גבול

רכיבי בקרה כמו, מגעים, ממסרים, טיימרים, מפסקים למיניהם.


המתקן פועל בעיקרון מנתי, אך ברצף פעולות אשר נשלט על ידי הבקר, כך משנקודת ראות חיצונית, התהליך הינו רציף ואוטומטי.

ניתן להכניס לבקר נתונים ופרמטרים שונים וכך לשלוט באופן פעולת הממצק, ספיקות, זמן דחיסה, וכ"ו. באופן הזה ניתן לשלוט ביובש הבוצה.

תוכנת הבקרה כוללת מודול דיאגנוסטיקה, המנטרת בעיות ותקלות, ומונעת הפעלה שגויה, כמו חוסר בכימיקלים או מיכל הזנת בוצה ריק.

כמו כן ניתן לתכנת את עבודת המתקן לפי שעות, או זמנים קבועים מראש, במקרה של חוסר הזנה, המתקן יכנס באופן אוטומאטי להמתנה עד חידוש הזרמת הבוצה למיכל.

למערכת הבקרה ניתן להוסיף מספר רב של פעילויות משנה, כמו משאבות נוספות, מסועים, הכנת כימיקלים, מדידות שונות וכ"ו.


להלן שלבי התהליך השונים

מילוי

כאשר פתח פריקת הבוצה היבשה סגור, בוצה נוזלית נשאבת על ידי משאבת אויר דיאפרגמה אל החלל שבין יחידת הסינון לממבראנת הגומי, תוך גדי הוספת פלוקולנט והפעלתו במיכל פלוקולציה מעורבל, הנוזל הנקי מסונן דרך המסנן החוצה ברמת צלילות גבוהה ביותר, ואילו המוצקים המופתתים נשארים לכודים בין דופן המסנן (ממתכת) לבין ממבראנת הגומי.

נפח אגירת המוצקים מתמלא ומפלסו עולה, בשלב זה יובש הבוצה הכלואה הנו כ 6-10% (למעשה זו הסמכה), בשלב מסוים (בד"כ בין 6 ל 12 דקות עבור בוצה ביולוגית, עבור שפכים זמן זה יכול להגיע גם מעבר לשעה, כתלות באחוז במוצקים בזרם הכניסה) מפלס הבוצה מגיע לקצה העליון של המסנן וגשש מיוחד מזהה את סוף המילוי ובקר המתקן מעביר את התהליך לשלב הבא.

דחיסה (ייבוש)

בשלב הזה, הבקר מפעיל שסתום אויר ומאפשר לממבראנת הגומי להתנפח בלחץ מבוקר, והבוצה החצי ייבשה נדחסת מול השטח הפנימי של המסנן, הקולחים או הנוזלים, מסתננים החוצה ומוזרמים לביוב או למקום אחר באופן גרביטציוני, הבוצה היבשה נשארת צמודה לפני המסנן, ברמות יובש שונות התלויות בתכונות וסוג הבוצה, הכימיקלים שהוספו ומשתני התהליך כפי שהוכנסו לבקר. בד"כ תהליך זה נמשך בין 3 ל 6 דקות.

פריקת בוצה

לאחר זמן שנקבע מראש , הממבראנה מתרוקנת מאויר, הפתח התחתון נפתח, והבוצה היבשה נופלת גרביטציונית לתוך מיכל איסוף הבוצה הייבשה, בשלב הזה גם נכנס מגרד הבוצה לפעולה ומסייע לפריקת הבוצה, זמן הפריקה האופייני הנו בין 20 ל 60 שניות.


ניקוי

לאחר גמר פריקת הבוצה, מתחיל שלב קצר של ניקוי בלחץ מים, של המסנן מבחוץ פנימה, ניקוי זה מאפשר את קצב הסינון המהיר של המסנן. מי הניקוי מוזרמים חזרה לתחילת התהליך או עם המים המסוננים. יש אפשרות להשתמש במים מושבים לצורך הניקוי. זמן הניקוי הנו גם פרמטר שניתן לשנותו דרך הבקר, באופן פשוט ביותר. זמן ניקוי אופייני הנו כ 15 שניות

ג. התקנה ומידות